Załącznik do uchwały Nr XXXVI/526/21
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 27 września 2021 r.

Statut Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1.
Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, zwane dalej „Muzeum” jest samorządową instytucją kultury i działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902 i z 2021 r. poz.1641);
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194);
3) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 i 954);
4) niniejszego Statutu.

§ 2.
Organizatorem Muzeum jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, zwane dalej „Organizatorem”.

§ 3.

 1. Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora pod numerem EK-II-4011/04/99.
 2. Muzeum jest wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod numerem PRM/82/05.
 3. Muzeum posiada osobowość prawną.

§ 4.
Siedzibą Muzeum jest miasto Toruń, a obszarem działania terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

§ 5.
Muzeum używa pieczęci okrągłej z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz nazwą w otoku: „Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu”.

§ 6.
Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a bezpośredni, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Rozdział 2
Zakres działania Muzeum

§ 7.
Do zakresu działania Muzeum należy gromadzenie i trwała ochrona dóbr kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym z zakresu etnografii i etnologii oraz dziedzin pokrewnych, informowanie o wartościach i treściach zgromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów.

§ 8.
Muzeum prowadzi działalność, w szczególności przez:
1) gromadzenie zbiorów, w tym zabytków i materiałów dokumentacyjnych w statutowo określonym zakresie pozyskiwanych w drodze zakupów, darowizn, zapisów, depozytów, wymiany;
2) inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
3) zabezpieczanie i konserwację zbiorów;
4) przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
5) udostępnianie zbiorów oraz udzielanie informacji do celów naukowo-badawczych i popularyzatorskich;
6) inspirowanie i prowadzenie działalności naukowo-badawczej;
7) urządzanie wystaw stałych i czasowych;
8) prowadzenie działalności wydawniczej, w tym publikowanie i rozpowszechnianie katalogów, przewodników wystaw, wyników badań naukowych, materiałów informacyjnych i edukacyjnych z zakresu działalności Muzeum oraz wydawnictw naukowych;
9) organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej i upowszechniającej kulturę;
10) prowadzenie fachowej biblioteki i archiwum;
11) udzielanie pomocy i porad innym muzeom oraz osobom trzecim, służenie opiniami i doradztwem merytorycznym oraz pomaganie i współdziałanie przy organizowaniu nowych muzeów i działów etnograficznych;
12) organizowanie i współorganizowanie spotkań, zjazdów, konferencji, szkoleń, kursów, praktyk oraz staży;
13) tworzenie oferty turystycznej, popularyzującej zasoby zgromadzonego dziedzictwa kulturowego wśród społeczności lokalnej oraz turystów;
14) współpracę z polskimi i zagranicznymi muzeami, instytucjami kultury, instytutami naukowo-badawczymi, administracją rządową i samorządową oraz podmiotami edukacyjnymi, organizacjami pozarządowymi, mediami a także innymi osobami prawnymi oraz osobami fizycznymi.

§ 9.
Muzeum gromadzi zbiory, w tym zabytki i materiały dokumentacyjne z zakresu etnografii i etnologii oraz dziedzin pokrewnych, dotyczące:
1) kultur tradycyjnych i ludowych polskich regionów etnograficznych;
2) kultur mniejszości etnicznych i religijnych współegzystujących z kulturą polską w historycznych i obecnych granicach kraju;
3) kultur polskich mniejszości za granicą;
4) kultur popularnych i typu ludowego w Polsce.

Rozdział 3
Organizacja Muzeum

§ 10.

 1. Organizację wewnętrzną Muzeum, w tym zakres działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy, określa regulamin organizacyjny, nadawany przez Dyrektora Muzeum po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
 2. Zmiany regulaminu organizacyjnego dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.

Rozdział 4
Zarządzanie Muzeum

§ 11.

 1. Muzeum jest zarządzane przez Dyrektora Muzeum, zwanego dalej „Dyrektorem”, którego powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w trybie i na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w ustawie o muzeach.
 2. Dyrektor reprezentuje Muzeum na zewnątrz, odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Muzeum.

§ 12.

 1. Dyrektor zarządza Muzeum przy pomocy Zastępcy.
 2. Zastępcę powołuje i odwołuje dyrektor Muzeum.

§ 13.

 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Organizator w trybie i na zasadach określonych w ustawie o muzeach.
 2. Rada Muzeum działa na zasadach i w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.
 3. Rada Muzeum składa się z siedmiu członków.

§ 14.

 1. W Muzeum mogą działać kolegia doradcze utworzone na zasadach określonych w art. 12 ustawy o muzeach.
 2. Dyrektor tworzy kolegium doradcze z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy zatrudnionych w nim muzealników.
 3. Kolegium doradcze może mieć charakter stały lub być utworzone w związku z realizacją konkretnego zadania.
 4. Nazwę kolegium doradczego, jego zakres działania i liczbę członków określa Dyrektor.
 5. W skład kolegium doradczego wchodzą pracownicy Muzeum lub osoby spoza Muzeum, kompetentne w zakresie działalności Muzeum.
 6. Członkowie kolegium doradczego wybierają ze swojego grona przewodniczącego kolegium.
 7. Posiedzenia kolegium doradczego zwołuje Dyrektor z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy liczby członków kolegium doradczego.
 8. Kolegium doradcze wyrażają opinie w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu kolegium. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego kolegium doradczego.
 9. Z posiedzenia kolegium doradczego sporządza się protokół, który zawiera porządek obrad, nazwiska obecnych członków kolegium oraz opinie zgłoszone podczas posiedzenia.
 10. Protokół podpisują obecni na posiedzeniu członkowie kolegium doradczego.
 11. Obsługę kolegium doradczego zapewnia Muzeum.

Rozdział 5
Gospodarka finansowa Muzeum

§ 15.
Środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum zapewnia Organizator.

§ 16.

 1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy, ustalony przez Dyrektora w oparciu o wysokość dotacji Organizatora oraz planowane przychody Muzeum.
 3. Plan finansowy sporządzany jest w szczegółowości określonej przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 4. Dyrektor Muzeum ustala plan finansowy na dany rok w terminie 30 dni od dnia uchwalenia przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały w sprawie budżetu województwa na dany rok.
 5. Dyrektor Muzeum zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez firmę audytorską i przedłożenie go do zatwierdzenia Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 17.
Źródłami finansowania działalności Muzeum są:
1) dotacje przekazywane przez Organizatora, w tym dotacje:
a) podmiotowe na finansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;
b) celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
c) celowe na realizację wskazanych zadań i programów;
2) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
3) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
4) dotacje celowe z budżetu państwa;
5) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

§ 18.

 1. Muzeum może, na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach, prowadzić jako działalność dodatkową, działalność gospodarczą w zakresie:
  1) sprzedaży wydawnictw, pamiątek, wyrobów i produktów regionalnych oraz materiałów informacyjnych i promocyjnych zarówno własnych i obcych;
  2) wykonywania usług konserwatorskich, reprodukcyjnych i badawczych;
  3) wypożyczania do ekspozycji zbiorów i materiałów dokumentacyjnych;
  4) wynajmu obiektów, pomieszczeń oraz ruchomości będących w dyspozycji Muzeum;
  5) organizacji wystaw, imprez kulturalnych, edukacyjnych, konferencji, szkoleń, kursów i pokazów
  6) publikacji wydawnictw z zakresu działalności Muzeum;
  7) usług turystycznych związanych z prowadzoną działalnością merytoryczną.
 2. Dochód uzyskany z działalności wykorzystuje się wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Muzeum.

§ 19.

 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie jego praw i zobowiązań finansowych oraz majątkowych, uprawniony jest Dyrektor.
 2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.
 3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury, o którym mowa w § 3 ust. 1, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe

§ 20.
Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum dokonuje Organizator w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

§ 21.
Zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.

Opublikował:admin
Data publikacji:30.12.2015 08:15
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian: