Dane o majątku Muzeum Etnograficznego w Toruniu zgodne z bilansem na dzień 31.12.2016 r. wykazana są w kwotach netto i wynoszą:

 

I. AKTYWA TRWAŁE 13 671 190,07 zł
Wartości niematerialne i prawne 77 786,22 zł
Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: 13 593 403,85 zł
  • Grunty
3 972 263, 71 zł
  • Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej
    i wodnej
3 088 623,14 zł
  • Urządzenia techniczne i maszyny
184 514,03 zł
  • Środki transportu
0,0 zł
  • Inne środki trwałe
2 219 488,70 zł
  • Środki trwałe w budowie
4 128 514,27 zł
II. AKTYWA OBROTOWE 964 398.95 zł

 

Opublikował:admin
Data publikacji:30.12.2015 08:17
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian: