Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu jest zobowiązane zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Muzeum Etnograficznego w Toruniu pod adresem http://etnomuzeum.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015 r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019 r.

Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, za wyjątkiem elementów opisanych niżej. Część filmów opublikowanych w serwisie YouTube, a następnie osadzonych na stronie Muzeum nie ma transkrypcji, w większości te, które zostały przygotowane przed wejściem w życie deklaracji dostępności. Na stronach Muzeum znajduje się wiele plików do pobrania. Większość z nich pochodzi z zasobów wewnętrznych. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do grafik.

Informacja dla użytkowników

  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
  • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
  • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.
  • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
  • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
  • Zdjęcia i grafiki opublikowane w serwisie po 2019 r. mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na W najwyżej na stronie umiejscowionym menu znajdują się pomocne opcje: „Wersja kontrastowa”, „Powiększanie i pomniejszanie czcionki”, „Wersja językowa”


Wersja mobilna strony
Stronę można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Została zaprojektowana w technice Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.
Muzeum Etnograficzne w Toruniu nie oferuje oddzielnej aplikacji mobilnej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy: promocja@etnomuzeum.pl lub telefoniczny: 56 622 80 91 wewn. 39.

Pomocy i wsparcia w sprawie dostępu do Muzeum udzieli koordynator ds. dostępności: Sylwia Stegenta, e-mail: s.stegenta@etnomuzeum.pl, tel. 56 622 3649

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Prośba  powinna zawierać:
– dane osoby zgłaszającej żądanie,
– wskazanie wybranego do udostępnienia elementu,
– sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Muzeum zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Muzeum zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.                                                                                                                                            W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

W najbliższym czasie realizowana będzie modernizacja strony www.etnomuzeum.pl pod kątem dostępności i spełniania wymogów standardu WCAG 2.1.

 DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Siedziba główna Muzeum, ul. Wały gen Sikorskiego 19

e-mail: kontakt@etnomuzeum.pl, tel. 56 622 80 91, 622 36 49

Otoczenie i wejście do budynku

Główna siedziba przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 19 obejmuje 2 budynki: Arsenał oraz tzw. budynek administracyjny. Tu też znajduje się amfiteatr.
Do Arsenału (wystawa stała i czasowe) są dwa wejścia: jedno ze skweru otaczającego Muzeum. Prowadzą do niego schody kamienne. Drugie wejście, stanowiące drogę dla wózków inwalidzkich i dziecięcych prowadzi częściowo przez skwer i bramę wjazdową od ul. Uniwersyteckiej (trasa ok. 100 m odległości od ulicy). W budynku za drzwiami wejściowymi – w holu, po prawej stronie – znajduje się kasa biletowa oraz po lewej stronie szatnia.

Drugi budynek (w głębi amfiteatru) mieści część administracyjną (m.in. sekretariat, kadry, księgowość) oraz salę widowiskową. Sekretariat znajduje się na I piętrze – nie ma windy. Sala widowiskowa, w której organizowane są imprezy, spotkania, zajęcia itp. znajduje się na parterze i jest w pełni dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Parking                                                                                                                             

Na terenie Muzeum nie ma parkingu dla gości. Istnieje możliwość skorzystania z parkingów zlokalizowanych wzdłuż sąsiednich ulic z wyodrębnionymi płatnymi miejscami do parkowania.

Toalety
Toalety dla gości umieszczone są w piwnicy Arsenału, do której prowadzą jednoetapowe schody z klatki schodowej, poprzez hol. Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się w budynku administracyjnym.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Dla osób niepełnosprawnych ruchowo dostępna jest wystawa stała „Tajemnice codzienności”, zlokalizowana na parterze Arsenału. Niedostępne są wystawy na 1.piętrze (stała „Salonik prof. M. Znamierowskiej-Prüfferowej” oraz wystawa czasowa).

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym. W siedzibie Muzeum nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Zwiedzanie z psem przewodnikiem i psem asystującym jest dozwolone.

Udogodnienia dla osób starszych
W przestrzeni wystawienniczej, w kilku miejscach na wszystkich wystawach, ustawiono ławki do odpoczynku. Dodatkowo pracownicy Muzeum są gotowi udzielić pomocy osobie starszej w razie zgłoszenia takiej potrzeby.

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi
Muzeum nie oferuje strefy samodzielnej zabawy dla dzieci. Na sale wystawiennicze wolno wchodzić z wózkami. W toaletach znajdują się  przewijaki.

Gastronomia
W Muzeum nie jest prowadzona działalność gastronomiczna. W okolicy znajduje się wiele punktów gastronomicznych.

Dostępność alternatywna

Muzeum dołoży wszelkich starań, aby w jak największym stopniu zapewnić możliwość załatwienia wszelkich spraw w instytucji przez osoby z niepełnosprawnościami. W związku z tym wyznaczono asystentów, którzy zapewnią kontakt z pracownikami Muzeum, którzy pracują w miejscach niedostępnych dla osób z niepełnosprawnością ruchową (pomieszczenia na piętrach).

Parki etnograficzne

Muzeum posiada 3 parki etnograficzne. Muzea skansenowskie to bardzo specyficzny typ muzeów, bardzo trudny do przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ze względu na zabytkowy charakter budynków – chałupy, spichlerze, wiatrak itp., nie możemy ingerować w ich strukturę, co w wielu przypadkach wyklucza specjalne dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo oraz osób starszych (strome schodki, wysokie progi, szerokość wejścia do budynku, małe pomieszczenia).        

Park Etnograficzny w Toruniu (ul. Wały gen. Sikorskiego 19)

Park Etnograficzny znajduje się obok budynku Arsenału. Wejście do skansenu prowadzi wzdłuż Arsenału (tu kasa biletowa), za bramą sprawdzane są bilety wstępu. Po terenie zewnętrznym ekspozycji budownictwa ludowego można swobodnie poruszać się np. wózkami inwalidzkimi – są tu aleje utwardzone kostką brukową. Do niektórych chałup prowadzi wejście wyłożone nierównymi kamieniami lub po murawie. Niemożliwe jest wejście do chaty z Kaszub, wiatraka czy barki wodniackiej. Cztery obiekty (chata z Kujaw, chata z Borów Tucholskich, chata z Kociewia, spichlerz) są dostępne po zamontowaniu drewnianych podestów (na życzenie). Jednakże utrudnione jest poruszanie się wózkami wewnątrz – ciasne sienie, wąskie drzwi, małe pomieszczenia).

Park Etnograficzny w Kaszczorku, u. Turystyczna 130

Ekspozycja rybołówstwa i zajęć wodnych położona jest na terenie łąkowym, bez utwardzonych dróg i ścieżek. Poruszanie się wózkami inwalidzkimi i dziecięcymi jest utrudnione, nie ma także dla nich dostępu do wnętrz – budynku chałupy, do barek mieszkalnych.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
W pobliżu Muzeum jest parking dla samochodów z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.

Toalety
Toaleta dla gości znajduje się na parterze, wejście po drewnianych schodkach. Brak toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
Muzeum można zwiedzać z psem asystującym. Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Udogodnienia dla osób starszych
W zagrodzie przy chałupie znajdują się ławeczki do odpoczynku.

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi
Muzeum nie oferuje strefy samodzielnej zabawy dla dzieci. Toaleta nie jest wyposażona jest w przewijak.

Gastronomia
Na terenie Muzeum nie jest prowadzona działalność gastronomiczna. W okolicy znajdują się punkty gastronomiczne.

Oddział – Olenderski Park Etnograficzny  – Wielka Nieszawka, ul. Mennonitów 14

Oddział jest oddalony od Torunia 11 km. Dojazd oznakowany znakami informacyjnymi. Do Muzeum prowadzi jedno wejście, przez bramę na teren, gdzie można bezpłatnie zaparkować samochód. Tu znajduje się zadaszona wiata ze stołami i ławami. Na 5 ha odtworzono układ wsi charakterystyczny dla obszaru Doliny Dolnej Wisły, tzw. rzędówkę bagienną. Po terenie Parku zwiedzający poruszają się drogami gruntowymi, traktami piaszczystymi, częściowo utwardzonymi. W zagrodach podłoże kamienno-trawiaste. Do budynków wejście po schodkach drewnianych, brak podjazdów. W pierwszym budynku znajduje się kasa ze sklepikiem oraz wystawa wstępna. Wejście do chaty z wysokim progiem, po schodach z kamieni o nierównych krawędziach, nierównej powierzchni, różnej wysokości, bez podjazdu.

Toalety
Na szczycie budynku kasy znajdują się toalety na parterze, jedna toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących W Muzeum nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Zwiedzanie z psem asystującym jest dozwolone.

Udogodnienia dla osób starszych
Na terenie ekspozycji skansenowskiej, w wielu miejscach ustawiono ławki do odpoczynku. Dodatkowo pracownicy Muzeum są gotowi udzielić pomocy osobie starszej w razie zgłoszenia takiej potrzeby.

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi
Muzeum nie oferuje strefy samodzielnej zabawy dla dzieci. Do budynków można wchodzić z wózkami. W toalecie znajduje się  przewijak. Gastronomia. W Muzeum nie jest prowadzona działalność gastronomiczna. W okolicy znajduje się kilka punktów gastronomicznych.

Opublikował:Bartłomiej Oleszek
Data publikacji:19.03.2021 12:26
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian: