Organizację i porządek wewnętrzny w Muzeum określają:

  1. Statut
  2. Regulamin organizacyjny
  3. Regulamin pracy
  4. Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w Muzeum
  5. Instrukcja kancelaryjna
  6. Instrukcja archiwalna
  7. Inne zarządzenia

 

Załącznik
do Uchwały NR XXXII/736/09
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 6 kwietnia 2009 r.
             W uzgodnieniu
MINISTER KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
 
 
 
 
 
STATUT
MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO
im. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ
w TORUNIU
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, zwane dalej Muzeum, jest samorządową instytucją kultury i działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 1997 r. Nr 5, póz. 24, z poźn. zm.);
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, póz. 123, z poźn. zm.);
3) niniejszego statutu.
§ 2.

1. Organizatorem Muzeum jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, zwane dalej „Organizatorem”.

2. Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora pod numerem EK-II-4011/04/99 i posiada osobowość prawną.

3. Muzeum jest wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod numerem PRM/82/05.

4. Siedzibą Muzeum jest miasto Toruń, a obszarem działania teren Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

5. Muzeum używa pieczęci okrągłej z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz nazwą w otoku: „Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu”.

Rozdział 2
Cele i zadania Muzeum
§ 3.

1. Celem Muzeum jest trwała ochrona dóbr kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym z zakresu etnografii i etnologii oraz dziedzin pokrewnych, informowanie o wartościach i treściach zgromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów.

2. Dla realizacji celów określonych w ust. 1 Muzeum wykonuje w szczególności następujące zadania:

1) gromadzi zabytki i zbiory, w tym materiały dokumentacyjne;
2) kataloguje i naukowo opracowuje gromadzone zabytki i zbiory;
3) zabezpiecza i konserwuje zabytki i zbiory, przechowuje je w warunkach zapewniających właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo;
4) udostępnia zabytki i zbiory oraz udziela informacji do celów naukowo-badawczych i popularyzatorskich;
5) użycza i przyjmuje w depozyt zabytki i zbiory zgodnie z obowiązującymi przepisami;
6) inspiruje i prowadzi działalność naukowo-badawczą;
7) opracowuje i organizuje ekspozycje stałe oraz wystawy czasowe w kraju i za granicą;
8) inicjuje i realizuje działalność wydawniczą;
9) organizuje i prowadzi działalność edukacyjną;
10) prowadzi działalność upowszechniającą kulturę;
11) prowadzi fachową bibliotekę i archiwum;
12) udziela pomocy i fachowych porad innym muzeom oraz osobom trzecim, służy opiniami i doradztwem merytorycznym oraz pomaga i współdziała przy organizowaniu nowych muzeów i działów etnograficznych;
13) organizuje i współorganizuje spotkania, zjazdy, konferencje, szkolenia, kursy, praktyki oraz staże;
14) tworzy ofertę turystyczną, popularyzując zasoby zgromadzonego dziedzictwa kulturowego wśród społeczności lokalnej oraz turystów krajowych i zagranicznych.
3. W celu spełniania swoich zadań Muzeum współpracuje z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach w kraju i za granicą, z polskimi i zagranicznymi muzeami oraz z administracją państwową i samorządową, mediami, a także osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.
 
Rozdział 3
Zakres i rodzaj zbiorów Muzeum
§ 4.
Muzeum gromadzi zbiory i zabytki, w tym materiały dokumentacyjne z zakresu etnografii i etnologii oraz dziedzin pokrewnych, dotyczące:
1) kultur tradycyjnych i ludowych polskich regionów etnograficznych;
2) kultur mniejszości etnicznych i religijnych współegzystujących z kulturą polską w historycznych i obecnych granicach kraju;
3) kultur polskich mniejszości za granicą;
4) kultur popularnych i typu ludowego w Polsce.
Rozdział 4
Zarządzanie i organizacja Muzeum
§ 5.
Nadzór ogólny nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a nadzór bezpośredni wykonuje Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 6.

1. Muzeum zarządza dyrektor, który jest za nie odpowiedzialny i reprezentuje je na zewnątrz.

2. Dyrektora Muzeum powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach.

3. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:
1) nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum;
2) przedstawianie Organizatorowi i Radzie Muzeum planów rzeczowych i finansowych oraz sprawozdań;
3) nadzór nad redakcją wydawnictw muzealnych;
4) wydawanie regulaminów i zarządzeń wewnętrznych;
5) nadzór nad kontrolą wewnętrzną;
6) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz wykonywanie pozostałych uprawnień i obowiązków wynikających ze stosunku pracy;
7) składanie w imieniu Muzeum oświadczeń woli oraz dokonywanie czynności prawnych.
§ 7.
Wewnętrzną strukturę organizacyjną Muzeum określa regulamin nadawany przez dyrektora Muzeum, po zasięgnięciu opinii Organizatora i działających w nim organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
§ 8.
1. W Muzeum może być utworzone stanowisko jednego lub dwóch zastępców dyrektora.
2. Zastępców dyrektora powołuje i odwołuje dyrektor Muzeum.
§ 9.
1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Rada Muzeum działa w trybie i na zasadach określonych w art. 11 ustawy o muzeach.
3. W skład Rady Muzeum wchodzi 7 osób wybieranych na czteroletnią kadencję.
§ 10.
1. W Muzeum mogą działać kolegia doradcze utworzone przez dyrektora, z jego inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy zatrudnionych w nim muzealników.
2. Nazwę i zakres przedmiotowy działania kolegiów doradczych określa dyrektor Muzeum.
3. Kolegia doradcze mogą mieć charakter stały lub doraźny.
4. Członków kolegiów doradczych powołuje i odwołuje dyrektor Muzeum spośród jego pracowników lub osób trzecich, kompetentnych w zakresie działalności Muzeum.
5. Członkowie kolegiów doradczych wybierają ze swojego grona przewodniczącego, który organizuje ich pracę.
6. Posiedzenia kolegiów doradczych zwołuje, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy liczby członków kolegium doradczego, dyrektor Muzeum.
7. Kolegia doradcze wyrażają opinie w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu osobowego.
8. Szczegółowy tryb działania kolegiów doradczych określa uchwalony przez nie regulamin, zatwierdzony przez dyrektora Muzeum.
Rozdział 5
Majątek i finanse Muzeum
§ 11.

1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

2. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez dyrektora Muzeum, sporządzony w oparciu o wysokość dotacji Organizatora oraz planowane przychody Muzeum.

3. Plan finansowy sporządzany jest w szczegółowości określonej przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

4. Dyrektor Muzeum zatwierdza plan finansowy na dany rok w terminie 30 dni od dnia uchwalenia przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały w sprawie budżetu województwa na dany rok,

5. Zatwierdzony przez dyrektora Muzeum plan finansowy oraz jego zmiany dokonywane w ciągu roku podlegają w trybie nadzoru zaopiniowaniu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

6. Roczne sprawozdanie finansowe Muzeum podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 12.
Działalność Muzeum finansowana jest dotacją z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ze środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych, przychodami z najmu i dzierżawy składników majątkowych użytkowanych przez Muzeum oraz przychodami z innych źródeł.
§ 13.

1. Muzeum może prowadzić jako dodatkową działalność gospodarczą.

2. Działalność określona w ust. 1 może być prowadzona w szczególności w zakresie:

1) sprzedaży wydawnictw, pamiątek, wyrobów i produktów regionalnych oraz materiałów informacyjnych i promocyjnych zarówno własnych i obcych;
2) wykonywania usług konserwatorskich, reprodukcyjnych i badawczych;
3) wypożyczania do ekspozycji zbiorów i materiałów dokumentacyjnych;
4) wynajmu obiektów, pomieszczeń oraz ruchomości będących w dyspozycji Muzeum;
5) organizacji imprez kulturalnych, edukacyjnych, konferencji, szkoleń, pokazów;
6) publikacji wydawnictw z zakresu działalności Muzeum;
7) usług turystycznych związanych z prowadzoną działalnością merytoryczną.
3. Środki uzyskiwane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Muzeum.
§ 14.
W imieniu Muzeum oświadczenia woli w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych składa dyrektor Muzeum lub osoba przez niego upoważniona.
Rozdział 6
Przepisy końcowe
§ 15.
Połączenia, podziału i likwidacji Muzeum może dokonać Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
§ 16.
Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.
Opublikował:admin
Data publikacji:23.09.2015 11:23
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian: