Zarządzenie  wewnętrzne nr 12 /2022

Dyrektora  Muzeum  Etnograficznego w Toruniu  z dnia 16.05.2022 r.  w sprawie zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Na podstawie  ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 352  ze zm.  Dz.U z 2018 r.  poz. 1243 i 1669 m)  oraz §11 ust. 1  Statutu Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu zarządza się, co następuje:


§ 1.

Ustala się „Zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu”  stanowiące załączniki 1-3 do zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przygotowanie informacji sektora publicznego.


§ 3.

Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Zastępcy Dyrektora Muzeum.


§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią przez potencjalnych wnioskodawców, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opublikował:admin
Data publikacji:19.05.2022 09:54
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian:

Załączniki