22 czerwca, 2017  | 

Znak sprawy: Tech/270-2/PN/06/2017

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA nr 528875-N-2017-2017 z dn. 08-06-2017 r BZP  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu osobowo-dostawczego.   Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93.ust.1 pkt 1 Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu zastrzeżeniem pkt 2 i 3.   Uzasadnienie faktyczne:  W postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.   dr Hubert Czachowski Dyrektor Muzeum Etnograficznego w Toruniu