6 grudnia, 2016  | 

Znak sprawy: TECH/234/1/16

Termin składania ofert: 2016/12/21 12:00

Przeglądasz starsze wersje tego wpisu, z dnia 2016-12-06 @ 09:54:39. Poniżej znajdują się różnice pomiędzy poprzednimi wersjami, a aktualną wersją.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego

 

 

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, jako organizator przetargu informuje, że ogłasza przetarg pisemny ofert na sprzedaż składnika majątku ruchomego Muzeum, tj. służbowego samochodu osobowego marki Volkswagen Caravelle, rok produkcji 1992.

 

 • 1.

Nazwa i siedziba sprzedającego

 

 1. Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 19, 87-100 Toruń
 2. Dane kontaktowe Muzeum: tel. 56/62 280 91,   fax 56/62 289 44,  e-mail: kontakt@etnomuzeum.pl.

 

 • 2.

Miejsce i termin składania ofert oraz przeprowadzenia przetargu

 

 1. Przetarg przeprowadzony zostanie w siedzibie Muzeum, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 19 w Toruniu.
 2. Oferty należy składać do dnia 21 grudnia 2016 r. do godz. 12.oo w siedzibie Muzeum – sekretariat, I piętro budynku administracyjnego, pokój C-103. Osobiście można dostarczać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.oo – 15.oo.
 3. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie. Koperta musi być opisana wg poniższego wzoru:

 

 

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej

ul. Wały gen. Sikorskiego 19

87-100 Toruń

 

„Oferta przetargowa na zakup samochodu marki Volkswagen Caravelle”

Nie otwierać przed dniem 21 grudnia 2016 r. godz. 12.30

 

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 grudnia 2016 r. o godz. 12.3o.
 2. Termin związania oferenta złożoną ofertą – 30 dni, licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert.

 

 

 • 3.

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży

 

 1. Pojazd będący przedmiotem przetargu, można oglądać w siedzibie Muzeum w Toruniu, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 19 w dniach 8.12.2016 – 19.12.2016 w dni robocze od poniedziałku do piątku  w godz. 8-10, po uprzednim umówieniu się z p. Hanną Formańską, tel. 56/6228091 wew. 33.
 2. Szczegółowe informacje dot. pojazdu można uzyskać telefonicznie od p. Sławomira Chojnackiego tel. kom. 602 36 35 72.

 

 

 • 4.

Przedmiot przetargu i niektóre parametry z nim związane

 

 1. Samochód osobowy – Volkswagen Caravelle
 2. nr rejestracyjny – CT 03989
 3. nr VIN – WV2ZZZ70ZNH120624
 4. rok produkcji – 1992
 5. data pierwszej rejestracji w Polsce – 9.05.1994
 6. rodzaj nadwozia – van 4-drzwiowy
 7. dopuszczalna masa całkowita – 2340 kg
 8. liczba osi/rodzaj napędu – 2/przedni (4×2)
 9. wskazanie drogomierza –  414200 km
 10. pojemność/moc silnika – 2370 ccm/57kW (77KM)
 11. powłoka lakierowa – niebieski
 12. rodzaj paliwa – olej napędowy
 13. termin ważności ubezpieczenia OC – 31.12.2016 r.

 

 • 5.

Wartość pojazdu wyliczona w PLN

 

 1. Wartość szacunkowa – 2.214 zł brutto (słownie dwa tysiące dwieście czternaście).
 2. Cena wywoławcza – 100% wartości szacunkowej pojazdu.

 

 

 • 6.

 

Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

 • imię i nazwisko oferenta, dokładny adres zamieszkania, PESEL, adres mailowy i numer telefonu kontaktowego, a w przypadku innych podmiotów – nazwę firmy i adres jej siedziby, NIP, nr telefonu oraz adres mailowy firmy,
 • oferowaną cenę za pojazd będący przedmiotem przetargu i warunki zapłaty tej ceny (na formularzu ofertowym),
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu (na formularzu ofertowym),
 • dowód wniesienia obowiązkowego wadium (załączony do oferty)
 • parafowany wzór umowy (załączony do oferty).

 

 

 • 7.

Wadium

 

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 221 zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden zł)
 2. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy Muzeum – Bank Millennium S.A. nr 06 1160 2202 0000 0000 6090 1176. Na dowodzie wpłaty winno być zaznaczone, że wadium dotyczy sprzedaży samochodu marki Volkswagen Caravelle. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wpłaty wadium.
 3. Wadium musi być wniesione wyłącznie w złotych polskich.
 4. Wadium wniesione przez nabywcę zostanie zaliczone mu na poczet ceny nabycia.
 5. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone w ciągu 7 dni licząc odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
 6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

 

 

 • 8.

Warunki odrzucenia oferty

 

 1. Organizator przetargu odrzuca ofertę, jeżeli:
 • została ona złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
 • nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w § 6 ogłoszenia lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania ich za nową ofertę.
 1. O odrzuceniu oferty Muzeum zawiadamia niezwłocznie oferenta, który tę ofertę złożył.

 

 • 9.

Umowa

 

 1. Niezwłocznie po zakończeniu przetargu i wyborze najkorzystniejszej oferty, każdy oferent, który ją złożył, zostanie powiadomiony pisemnie przez Muzeum o rozstrzygnięciu postępowania.
 2. Z oferentem, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Muzeum zawrze umowę w formie pisemnej w ciągu 7 dni licząc od dnia powiadomienia oferenta o wyborze jego oferty. Umowa zostanie zawarta w siedzibie Muzeum.
 3. W dniu zawarcia umowy, po jej podpisaniu przez obie strony, kupującemu zostanie wystawiona faktura za sprzedany samochód.
 4. W terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży kupujący dokona przelewem zapłaty za nabyty samochód na rachunek bankowy sprzedającego, wskazany na wystawionej przez niego fakturze.
 5. Wydanie samochodu kupującemu nastąpi nie wcześniej, niż w dniu zapłaty ceny jego nabycia.
 6. Muzeum jako sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez kupującego całkowitej ceny nabycia.

 

 

 • 10.

Informacje dodatkowe

 

 1. Złożenie jednej ważnej oferty wystarczy do przeprowadzenia przetargu.
 2. Złożona oferta nie podlega wyjaśnieniom, ani nie może być  przedmiotem negocjacji pomiędzy stronami.
 3. Jeśli uczestnicy przetargu zaoferują taką samą cenę, Muzeum zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.
 4. Po zakończeniu postępowania przetargowego, Muzeum niezwłocznie powiadomi uczestników przetargu o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.
 5. Muzeum jako organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
 6. Przystąpienie do  przetargu oznacza, że oferent akceptuje wszystkie warunki zawarte w ogłoszeniu, a w przypadku nabycia pojazdu, na który złożył ofertę, że nie będzie rościć żadnych pretensji do sprzedającego związanych ze stanem technicznym zakupionego pojazdu.
 7. Muzeum wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za pojazd będący  przedmiotem  przetargu. Cena sprzedaży nie może być jednak niższa od ceny wywoławczej.
 8. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę  nabycia auta przelewem na rachunek bankowy Muzeum, wskazany na wystawionej nabywcy fakturze po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży przedmiotowego samochodu, we wskazanym  terminie, nie dłuższym niż 7 dni.
 9. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu wpływu kwoty zapłaty na koncie bankowym Muzeum.

 

 

dr Hubert Czachowski

Dyrektor

Muzeum Etnograficznego

w Toruniu

Załączniki

Data wytworzenia:2016/12/06 09:54
Opublikował:admin
Data publikacji:06.12.2016 09:54
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian:

 • Zaktualizowane przez admin
 • Zaktualizowane 2016-12-06 @ 09:54:39 przez admin

Załączniki