4 maja, 2016  | 

Przeglądasz starsze wersje tego wpisu, z dnia 2016-05-04 @ 14:16:40. Poniżej znajdują się różnice pomiędzy poprzednimi wersjami, a aktualną wersją.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 22263-2016 z dnia 2016-03-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Toruń
Przedmiotem zamówienia jest ochrona nieruchomości, obiektów oraz mienia należących do Muzeum Etnograficznego w Toruniu w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2018 r. Zakres rzeczowy usługi: -Teren A a) ochrona fizyczna…
Termin składania ofert: 2016-03-11

Toruń: Ochrona nieruchomości, obiektów i mienia Muzeum Etnograficznego w Toruniu
Numer ogłoszenia: 49221 – 2016; data zamieszczenia: 04.05.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 22263 – 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej- Prufferowej, ul. Wały gen. Władysława Sikorskiego 19, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6228091, faks 056 6228944.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Muzeum.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona nieruchomości, obiektów i mienia Muzeum Etnograficznego w Toruniu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ochrona nieruchomości, obiektów oraz mienia należących do Muzeum Etnograficznego w Toruniu w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2018 r.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.10.00-1, 79.71.50.00-9, 92.52.12.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Krajowe Biuro Ochrony Asekuracja-Maxpol sp. z o.o., 87-100 Toruń ul. Szosa Chełmińska 126, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 220000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 218058,00
  • Oferta z najniższą ceną: 212517,00 / Oferta z najwyższą ceną: 218058,00
  • Waluta: PLN .

 

Załączniki

Data wytworzenia:2016/05/04 14:00
Opublikował:admin
Data publikacji:04.05.2016 14:16
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian:

  • Zaktualizowane przez admin
  • Zaktualizowane 2016-05-04 @ 14:16:40 przez admin

Załączniki