13 lipca, 2017  | 

Znak sprawy: Tech/270-3/PN/06/2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę jednego fabrycznie nowego samochodu osobowo-dostawczego”.