18 maja, 2017  | 

Znak sprawy: Tech/270-1/PN/04/2017

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA   Dotyczy: Postępowania nr 67209-2017 z dn. 14.04.2017 r BZP  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:   Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu osobowo-dostawczego.   Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93.ust.1 pkt 1 Pzp „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu zastrzeżeniem pkt 2 i 3.”   Uzasadnienie faktyczne:   W postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie została złożona żadna oferta.   dr Hubert Czachowski Dyrektor Muzeum Etnograficznego w Toruniu