9 marca, 2016  | 

Znak sprawy: Znak sprawy: Tech/270-1/PN/2016

Znak sprawy: Tech/270-1/PN/2016     

 

Do wszystkich wykonawców

  

Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Ochronę nieruchomości, obiektów i mienia Muzeum Etnograficznego w Toruniu (ogłoszenie o zamówieniu, poz. 22263-2016  w dn. 03.03.2016  oraz  ogłoszenie o zmianie ogłoszenia,  poz.  24345-2016 w dn. 09.03.2016 w BZP UZP).

 

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prűfferowej   w  Toruniu  w trybie art. 38 ust. 4   Pzp wprowadza zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiany dotyczą:

1) w  rozdziale :

 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

było:

  1. a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie(jednakże nie krótszym niż 18 m-cy)- realizował conajmniej 2 usługi odpowiadające rodzajem przedmiotu zamówienia, polegające na stałej bezpośredniej ochronie fizycznej osób i mienia, obsłudze systemu przeciwwłamaniowego i przeciwpożarowego i przeciwnapadowego oraz gotowość do podjęcia działań przez grupę patrolowo-interwnecyjną.

 

Powinno być:

  1. a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie(jednakże nie krótszym niż 18 m-cy)- realizował conajmniej 2 usługi odpowiadające rodzajem przedmiotu zamówienia, polegające na stałej bezpośredniej ochronie fizycznej osób i mienia, obsłudze systemu przeciwwłamaniowego i przeciwpożarowego i przeciwnapadowego oraz gotowość do podjęcia działań przez grupę patrolowo-interwnecyjną.
  2. b) co najmniej jedna z tych usług musi dotyczyć ochrony mienia

 

2) w rozdziale :

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu  i wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania                                                           

było:

wykaz usług, o których mowa w rozdziale 10 pkt. 10.1 ppk.2 niniejszej SIWZ wykonanych lub wykonywanych przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu i wartości, daty miejsca wykonania i odbiorców oraz załączeniem  dokumentów  potwierdzających, że usługi zostały wykonane lub wykonywane należycie ( 2 referencje).

Zamawiający nie uzna referencji nie spełniających następujących warunków:

– przynajmniej jedna referencja musi dotyczyć ochrony instytucji publicznej-muzeum

na wolnym powietrzu (skansen) z ekspozycją drewnianego budownictwa ludowego

(chaty, stodoły, obory, wiatraki- obiekty zaliczane do kategorii zagrożenie ludzi ZL

III oraz kategorii zagrożenia pożarowego terenu i zgromadzonych na nim obiektów ZL

III) i miała wartość co najmniej 100.000 zł brutto za okres 12 miesięcy.

 

Powinno być:

. wykaz usług, o których mowa w rozdziale 10 pkt. 10.1 ppk.2 niniejszej SIWZ wykonanych lub wykonywanych przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (jednakże nie krótszym niż 18 m-cy), z podaniem ich przedmiotu i   wartości, daty miejsca wykonania i odbiorców oraz załączeniem  dokumentów  potwierdzających, że usługi zostały wykonane lub wykonywane należycie ( 2 referencje).

Zamawiający nie uzna referencji nie spełniających następujących warunków:

– przynajmniej jedna referencja musi dotyczyć ochrony mienia  instytucji publicznej-muzeum.

 

3)  w rozdziale:

 

 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

Uwaga: Zamawiający zmienia termin składania ofert z 11.03.2016 r do godz. 12:00 na dzień 17.03.2016 r do godz. 12:00

 

 było:

Miejsce i termin składania ofert:: Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prufferowej

Toruniu, ul. Wały Gen. Sikorskiego 19, 87-100 Toruń do  dnia 11 marca 2016 roku, godzina

 12:00 (sekretariat I piętro).

 

Miejsce i termin otwarcia ofert: Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prufferowej w

Toruniu, ul. Wały Gen. Sikorskiego 19, 87-100 Toruń do  dnia 11 marca 2016 roku, godzina 12:15

 (gabinet Dyrektora I piętro).

 

 Powinno być:

Miejsce i termin składania ofert:: Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej

-Prufferowej w Toruniu, ul. Wały Gen. Sikorskiego 19, 87-100 Toruń do  dnia 17 marca 2016

 roku, godzina 12:00 (sekretariat I piętro).

 

Miejsce i termin otwarcia ofert: Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej

-Prufferowej w Toruniu, ul. Wały Gen. Sikorskiego 19, 87-100 Toruń do  dnia 17 marca 2016

 roku, godzina 12:15 (gabinet Dyrektora I piętro).

 

4) w rozdziale:

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

 

było:

Punktacja w zakresie kryterium doświadczenia zawodowego:

 

  1. p. Obiekty Punkty za każdą pozycję

 

1.Muzea na wolnym powietrzu (skanseny)                                       1 obiekt               – 10 pkt

o pow. co najmniej 10 000 m2                                                       2 obiekty                – 15 pkt

3 i więcej obiektów      – 20 pkt

 

2.Muzea, instytucje upowszechniania  dóbr kultury.                        1 obiekt                – 5 pkt

2 obiekty             – 10 pkt

3 i więcej obiektów   – 20 pkt

 

  1. Obiekty użyteczności publicznej 1 obiekt –   3 pkt.

2 obiekty              –   6 pkt

3 i więcej obiektów   – 10 pkt

 

Powinno być:

 

 Doświadczenie w zakresie ochrony nieruchomości, obiektów i mienia- 20%

 

Punktacja w zakresie kryterium doświadczenia zawodowego:

 

  1. p. Obiekty               Punkty za każdą pozycję

 

  1. Muzea na wolnym powietrzu (skanseny) 1 obiekt – 10 pkt

o pow. co najmniej 10 000 m2                                                     2 obiekty              – 15 pkt

3 i więcej obiektów     – 20 pkt

 

  1. Muzea, instytucje upowszechniania dóbr kultury.                      1 obiekt                – 5 pkt

2 obiekty             – 10 pkt

3 i więcej obiektów   – 20 pkt

 

 

W załączeniu :

 

  1. SIWZ z uwzględnionymi zmianami.
  2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 24345-2016 z 09.03.2016 r.

 

Wytworzył: Zygmunt Grochowski
Data wytworzenia:2016/03/09 13:19
Opublikował:admin
Data publikacji:09.03.2016 13:22
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian:

Załączniki