2 listopada, 2016  | 

Znak sprawy: Tech/270-3/PN/2016

Ogłoszenie nr 334472 - 2016 z dnia 2016-11-02 r. Toruń: Opracowanie projektu sygnalizacji włamania i napadu oraz telewizji dozorowej na terenie OPE w Wielkiej Nieszawce OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Nazwa projektu lub programu Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: 307200   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:nie   SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego nie Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania nie Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających nie Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej nie W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:: Informacje dodatkowe:
  1. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej- Prufferowej, krajowy numer identyfikacyjny 27814900000, ul. ul. Wały gen. Władysława Sikorskiego  19, 87100 Toruń, państwo Polska, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 566 228 091, faks 566 228 944, e-mail dzial.techniczny@etnomuzeum.pl Adres strony internetowej (URL): www.etnomuzeum.pl
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Muzeum I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę): nie dotyczy SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie projektu sygnalizacji włamania i napadu oraz telewizji dozorowej na terenie OPE w Wielkiej Nieszawce Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): II.2) Rodzaj zamówienia: Usługa II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Projekt ma obejmować następujące elementy: a/ system sygnalizacji włamania i napadu, b/system kontroli dostępu, c/ system tv dozorowej w tym: - linie kablowe dla zasilania kamer poprowadzone z szafki oświetlenia zewnętrznego, sygnałowe linie kablowe, - odpowiednią ilość kamer z grzałkami w wykonaniu zewnętrznym na istniejących słupach oświetleniowych, - czujki otwarcia drzwi, zbicia szyb, - strefy ochronne : wjazd(1), zagroda z Gutowa(1), cmentarz,(1) Zagroda z Niedźwiedzia(1), Zagroda z Kaniczek(4) - stanowisko do montażu urządzeń systemu we wskazanym przez inwestora pomieszczeniu, - rezerwowe zasilanie systemu CCTV na czas nie krótszy niż 8 godzin, - rejestrację wszystkich zdarzeń wykrytych i zaistniałych w systemie, - ciągłą rejestrację zdarzeń w czasie wyszukiwania i przeglądania archiwalnych zapisów z nie będącego przedmiotem zamówienia przenośnego komputera, - możliwość kasowania przedstawionych zapisów archiwum II.4) Informacja o częściach zamówienia: Zamówienie podzielone jest na części: Nie   II.5) Główny Kod CPV: 35120000-1 Dodatkowe kody CPV: 45310000-3, 45312200-9, 45314300-4 SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów III.3) Informacje dodatkowe: SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
   
Postępowanie/część zostało unieważnione nie Należypodaćpodstawęiprzyczynęunieważnieniapostępowania:  
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/10/2016 IV.2 Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 40000 Waluta IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert : 1 w tym Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1 Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRATEX,  ul. Kozacka 48 87-100 Toruń,  87-100,  Toruń,  kraj/woj. kujawsko-pomorskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Skrót literowy nazwy państwa: Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie Skrótliterowynazwypaństwa: IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 40000 Oferta z najniższą ceną/kosztem 40000 > Oferta z najwyższą ceną/kosztem 40000 Waluta:   IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe:
  IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp. IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.