2 listopada, 2016  | 

Znak sprawy: Tech/270-3/PN/2016

Przeglądasz starsze wersje tego wpisu, z dnia 2016-11-02 @ 13:23:50. Poniżej znajdują się różnice pomiędzy poprzednimi wersjami, a aktualną wersją.

Ogłoszenie nr 334472 2016 z dnia 2016-11-02 r.


Toruń: Opracowanie projektu sygnalizacji włamania i napadu oraz telewizji dozorowej na terenie OPE w Wielkiej Nieszawce
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 307200

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

  1. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej- Prufferowej, krajowy numer identyfikacyjny 27814900000, ul. ul. Wały gen. Władysława Sikorskiego  19, 87100 Toruń, państwo Polska, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 566 228 091, faks 566 228 944, e-mail dzial.techniczny@etnomuzeum.pl
    Adres
    strony internetowej (URL): www.etnomuzeum.pl
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Muzeum

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę): nie dotyczy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie projektu sygnalizacji włamania i napadu oraz telewizji dozorowej na terenie OPE w Wielkiej Nieszawce

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługa

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Projekt ma obejmować następujące elementy: a/ system sygnalizacji włamania i napadu, b/system kontroli dostępu, c/ system tv dozorowej w tym: linie kablowe dla zasilania kamer poprowadzone z szafki oświetlenia zewnętrznego, sygnałowe linie kablowe, odpowiednią ilość kamer z grzałkami w wykonaniu zewnętrznym na istniejących słupach oświetleniowych, czujki otwarcia drzwi, zbicia szyb, strefy ochronne : wjazd(1), zagroda z Gutowa(1), cmentarz,(1) Zagroda z Niedźwiedzia(1), Zagroda z Kaniczek(4) stanowisko do montażu urządzeń systemu we wskazanym przez inwestora pomieszczeniu, rezerwowe zasilanie systemu CCTV na czas nie krótszy niż 8 godzin, rejestrację wszystkich zdarzeń wykrytych i zaistniałych w systemie, ciągłą rejestrację zdarzeń w czasie wyszukiwania i przeglądania archiwalnych zapisów z nie będącego przedmiotem zamówienia przenośnego komputera, możliwość kasowania przedstawionych zapisów archiwum

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

II.5) Główny Kod CPV: 35120000-1
Dodatkowe
kody CPV: 45310000-3, 45312200-9, 45314300-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

   
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należypodaćpodstawęiprzyczynęunieważnieniapostępowania:
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/10/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 40000
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert : 1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRATEX,  ul. Kozacka 48 87-100 Toruń,  87-100,  Toruń,  kraj/woj. kujawsko-pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrótliterowynazwypaństwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 40000
Oferta
z najniższą ceną/kosztem 40000
>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 40000
Waluta:

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie
prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy
podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


Wytworzył: Zygmunt Grochowski
Data wytworzenia:2016/11/02 13:21
Opublikował:admin
Data publikacji:02.11.2016 13:23
Ilość wyświetleń:

Rejest zmian:

  • Zaktualizowane przez admin
  • Zaktualizowane 2016-11-02 @ 13:23:50 przez admin